.


گفت و گو  |  یادداشت  |  جستجو  |  ارتباط با ما   گفت و گو


  گزارش تصویری


  یک عکس یک خاطره  ویدیو  اخبار برگزیده


  حامیان مالی
اساسنامه موسسه

ماده1: نام موسسه
موسسه باشگاه معین پیشکسوتان ورزش کشور

ماده2: موضوع موسسه
1- فراهم کردن موجبات جذب استعدادهای بالقوه ورزشی و توسعه تربیت بدنی، ورزش و سالم سازی و تندرستی و ترویج مبانی اخلاقی و تربیتی اسلام.
2- ایجاد، احداث و تامین امکانات و فضاها و ساختمان های ورزشی و فرهنگی اقتصادی و یا مشارکت بخش خصوصی در آنها.
3- تشکیل تیم در رشته های مختلف ورزشی و تامین ورزشگاه ها و باشگاه های مورد نیاز.
4- تشکیل کلاس های فرهنگی – ورزشی و آموزشی و تعلیم افکار در چارچوب اندیشه های اسلامی به ورزشکاران، اعضاء و علاقمندان.
5- برگزاری اردوهای آموزشی و ورزشی حرفه ای .
6- برقراری حمایت های مالی و اجتماعی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی .
7- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی ، بازرگانی ، تولیدی ، تجاری ، خدماتی و عمرانی و مالی اعتباری .
8- ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور .
9- برگزاری و تدارک مسابقات داخلی در کلیه رشته های ورزشی .
10- تاسیس باشگاه ، شرکت در زمینه های عمرانی ، تجاری ، بازرگانی ، اقتصادی ( سرمایه گذاری ) ، موسسه در داخل یا خارج از کشور .
11- جلب مشارکت ها، سرمایه گذاریهای و کمک های مردمی و غیر مردمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی من جمله پیشکسوتان ورزشی .
12- سایر فعالیت ها مرتبط با موضوع شرکت .
13- برگزاری و برپایی مراسم ، همایش و آئین تجلیل و اهدای جوایز .
14- حمایت های مادی و معنوی و ارائه خدمات و تسهیلات به پیشکسوتان ورزش .
15- جذب و پذیرش پیشکسوتان ورزشی جهت عضویت در باشگاه .
16- جذب نیروهای متخصص در امور ورزشی و گزینش متخصصین ورزشی و حرفه ای ورزشکار برای باشگاههای آماتور و حرفه ای و مشارکت و همکاری با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی در انجام امور ورزشی
17- انجام امور عام المنفعه ورزشی و برگزاری همایشها و نمایشگاههای عام المنفعه ورزشی
18- جذب و تربیت بازیکنان حرفه ای و معرفی به باشگاههای حرفه ای ورزشی در داخل و خارج از کشور
19- ایجاد امکانات و تاسیسات رفاهی ورزشی و کمپهای ورزشی و اداره کمپهای ورزشی و ارائه مشاوره در اداره آنها
20- ایجاد بانکهای اطلاعاتی ورزشی و ایجاد نشریات داخلی ورزشی

ماده3: مرکز اصلی موسسه
تهران خیابان افریقا کوچه شهید انصاری پلاک 6 کد پستی 1967874811
ماده4: سرمایه موسسه
سرمایه موسسه مبلغ ده میلیون ریال است که تمامی سرمایه متعلق به موسسه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بوده و از سوی ان موسسه تامین شده است

ماده5 : مدت موسسه
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده6 : تابعیت موسسه
تابعیت ایرانی است.

ماده 7 : ارکان مؤسسه
ارکان مؤسسه عبارتست از:
الف) هیئت موسس
ب) هیئت امناء؛
ج) هیئت مدیره؛
د) مدیرعامل.
هـ) حسابرس و بازرس؛

ماده 8: مجمع عمومی موسسین
هیئت موسسین مرکب از 11 نفر عضو غیر شریک ( بدون دارائی و سرمایه ) از بین پیشکسوتان بنام ورزشی کشور و یک نفر نماینده حقیقی از موسسه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشو به عنوان عضو سرمایه گذار داری سرمایه و دارائی است

ماده 9: وظایف مجمع عمومی موسسین:
- انتخاب اعضاء پیشکسوت هئیت امناء و عزل و نصب ایشان
- عزل و نصب و خروج و ورود اعضاء هیئت موسس غیر سرمایه ای
تبصره: اعضاء مجمع هئیت موسس یک نفر از میان خود را به عنوان رئیس هیئت موسس انتخاب می کنند .

ماده 10 : تشریفات و تشکیل مجمع عمومی موسس
جلسات مجمع عمومی موسس بنا به دعوت رئیس هئیت امناء و در غیاب وی نائب رئیس هئیت امناء به صورت کتبی در تابلو اعلانات باشگاه الصاق می شود و با حضور سه چهارم عددی اعضاء موسس تشکیل می شود .

ماده 11: زمان و محل تشکیل مجمع عمومی موسسین
جلسه مجمع عمومی موسسین با اعلام قبلی مقام دعوت از تاریخ دعوت ظرف مدت 15 روز تشکیل می شود در صورتی که مجمع عمومی نوبت اول به حدنصاب لازم نرسد جلسه نوبت دوم پس از تاریخ جلسه نوبت اول بلافاصله ظرف 15 روز تشکیل میشود که جلسه نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء موسس که باید بیشتر از 3 نفر باشند منعقد می شود.حضور نماینده صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در کلیه جلسات الزامی است .
تبصره : با خروج هر یک از اعضاء هئیت موسس به دعوت رئیس هئیت موسس ظرف مدت یکماه با تشکیل جلسه نسبت به انتخاب عضو جایگزین از میان پیشکسوتان اقدام خواهد کرد.

ماده 12:هیئت امناء
هیئت امناء موسسه متشکل از نه نفر بوده که عبارتند از:
الف) مدیر عامل صندوق بعنوان رییس هیئت امناء
ب) سه نفر از میان اعضاء هیئت مدیره صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و یا خارج از آن با انتخاب و معرفی ایشان و حکم مدیر عامل صندوق
ج)پنج نفر ازپیشکسوتان عضو هیئت موسس باشگاه
تبصره1: انتخاب اعضای مذکور در بند "ج" بر اساس پیشنهاد و تصویب اکثریت به اتفاق هیئت موسس و برای مدت 4 سال صورت میپذیرد. تجدید انتخاب انها بلامانع است
تبصره 2: هیئت امناء یک نفر از بین اعضاء مذکور در بند "ج" را بعنوان نایب رییس هیئت امناء انتخاب مینماید

ماده 13: وظایف و اختیارات هیئت امناء
1-13- تعیین خط مشی و سیاستهای کلی موسسه
2-13- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره
3-13- انتخاب حسابرس و بازرس و در صورت لزوم تغییر وی
4-13- بررسی و تصویب تراز و بیلان عملکرد سالیانه مؤسسه و گزارش عملکرد هیئت مدیره و اتخاذ هر گونه تصمیم مقتضی یا ارائه رهنمود و راهکارهای مناسب.
5-13- بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد انتخاب مدیرعامل و صدور حکم مدیرعامل با امضای رئیس هیئت امناء
6-13- بررسی و تصویب ساختار سازمانی،ایین نامه های داخلی،صدور مجوز تاسیس شعبه، ایجاد شرکت وسرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با اشخاص حقیقی و حقوقی
7-13- بررسی و تصویب بودجه کلی موسسه
8-13- تصویب تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال موسسه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا مدیرعامل
9-13- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
10-13- کلیه اختیارات پیش بینی شده برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در قانون تجارت
تبصره 1: جلسات عادی هیئت امناء هر سال یکبار و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد
تبصره 2: مصوبات هئیت امناء با آرای مثبت نصف به علاوه یک حاضرین در مجمع رسمیت میابد

ماده 14: دعوت هئیت امناء
دعوت هئیت امناء بنا به پیشنهاد رئیس هئیت امناء و در غیاب وی نائب رئیس هئیت امناء بصورت کتبی و الصاق در تابلو اعلانات مرکز اصلی موسسه بعمل می آید .

ماده 15: تشریفات تشکیل مجمع عمومی هئیت امناء
جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هئیت امناء از تاریخ دعوت ظرف 15 روزدر نوبت اول با حضور حداقل سه چهارم اعضاء تشکیل می گردد در صورتی که حدنصاب در نوبت اول حاصل نشود جلسه نوبت دوم توسط مقام دعوت ظرف 15 روز پس از تاریخ جلسه نوبت و با حد نصاب هر عده از اعضاء که کمتر از سه نفر نباشد تشکیل می گردد. حضور نماینده صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در کلیه جلسات الزامی است .

ماده 16: هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره مرکب از سه یا پنج یا هفت یا نه نفر بوده که یک نفر از ایشان با معرفی هیأت مدیره صندوق و مابقی از بین پیشکسوتان عضو موسسه و با حکم رییس هیئت امناء برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب انها پس از پایان دوره بلامانع میباشد

ماده 17: وظایف و اختیارات هیئت مدیره
1-17- تهیه و تصویب برنامه عملیاتی و اجرایی موسسه و نظارت بر حسن اجرای ان در چارچوب خط مشی و سیاستهای تبیینی از سوی هیئت امناء
2-17- - بررسی و پیشنهاد اصلاح اساسنامه، ساختار سازمانی،ایین نامه های داخلی، تاسیس شعبه، ایجاد شرکت وسرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت امناء
3-17- انتخاب یک نفر از بین خود در اولین جلسه بعنوان رئیس هیئت مدیره و یکنفر از میان خود یا اعضاء موسسه بعنوان مدیرعامل و پیشنهاد به هیئت امناء جهت تأیید و صدور حکم و انتخاب یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان منشی
4-17- صدور مجوز افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخل و خارج از کشور
5-17-پیشنهاد بودجه کلی موسسه، انجام معاملات ، انعقاد قراردادها و سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بازرگانی جهت تصویب از سوی هیئت امناء
6-17- تصویب مقدماتی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و گزارش به هیئت امناء در مهلت قانونی
7-17- بررسی و تصویب میزان حق الزحمه یا پاداش کارکنان مؤسسه بنا بر پیشنهاد مدیرعامل
8-16-نمایندگی موسسه در برابر سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ومراجع قانونی و قضایی و دفاع از کلیه دعاوی بطرفیت موسسه با حق تعیین وکیل و توکیل غیر ولو کرارا
9-17-نظارت بر رعایت ضوابط ،مقررات ،ایین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و حسن اجرای کلیه امور موسسه
10-17-اقامه دعاوی، صلح و سازش و ارجاع به داوری و یا استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات .
11-17-پیشنهاد انحلال موسسه به هیئت امناء
12-17- تهیه و گزارش سالیانه عملکرد برای هیئت امناء و اجرای مصوبات هیئت امناء
13-17-انتخاب و معرفی صاحبان امضاء مجاز موسسه
تبصره 1:جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل میگردد و کلیه تصمیمات با رای مثبت اکثریت حاضرین اعتبار خواهد داشت
تبصره 2:هیئت مدیره میتواند بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید

ماده 18: مدیرعامل
هیئت مدیره در اولین جلسه خود یک نفر شخص حقیقی را از میان خود یا اعضاء موسسه جهت تصدی سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و با حکم رییس هیئت امناء انتخاب مینماید
تبصره:عزل و نصب مدیر عامل با موافقت اکثریت اعضاء هیئت مدیره و با حکم رییس هیئت امناء است در صورت عزل مدیر عامل یک نفر بعنوان سرپرست از سوی رییس هیئت امناء منصوب میشود

ماده 19: وظایف و اختیارات مدیرعامل
1-19-.اداره کلیه امور اجرایی و عملیاتی مالی اداری موسسه در چارچوب مصوبات و ایین نامه های داخلی
2-19- ایجاد ارتباط و تعامل با نهادهای مردمی جهت امور عام المنفعه
4-19- هر گونه اقدام لازم و انجام مکاتبه ضروری با صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پشکسوتان ورزش کشور در جهت جلب همکاری و اخذ کمکهای کلی و اساسی برای مؤسسه یا موردی برای فرد یا افراد مشخص .
5-19- تشکیل جلسات و برنامه های مناسبتی
6-19- استخدام و بکارگیری افراد موردنیاز مؤسسه از قبیل مدیر، حسابدار، مأمور تحقیق و غیره حتی الامکان از اعضاء موسسه یا فرزندان آنها بصورت قراردادهای مدت معین و محدود و یا حق الزحمه، پاره وقت ساعتی و عزل و تغییر آنها
7-19- تهیه گزارش اقدامات انجام شده ماهیانه برای هیئت مدیره و اجرای مصوبات هیئت مدیره

ماده 20: بازرس و وظایف و اختیارات آن
بازرس از بین اشخاص واجد شرایط توسط هیئت امناء برای مدت یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است
1-20- رسیدگی به دفاتر مالی مؤسسه و اظهارنظر در خصوص آن و تهیه گزارش لازم برای هیئت امناء
2-20- رسیدگی به تراز و بیلان سالیانه مؤسسه و تهیه گزارش لازم در مورد آن برای هیئت امناء
3-20- ارائه طریق و رهنمود در جهت نگهداری مطلوبتر حسابها و صدور اسناد حسابداری و ثبت و درج اسناد در دفاتر
4-20- بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده با اساسنامه و اهداف تشکیل مؤسسه
5-20- حسابرس و بازرس در جهت اجرای وظایف خود حق مراجعه به دفاتر مالی، انبار، صندوق داخلی، بانکها، دفاتر صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره و هر گونه بررسی و شمارش و تحقیق را داشته و هر گونه سوال و جواب با مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، افراد کمک کننده و کمک گیرنده را خواهند داشت.

ماده21:
سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

ماده22:
تقسیم سود ـ درامد موسسه صرفا بمنظور حمایت از اعضاء و در جهت تامین اهداف موسسه پس از کسر هزینه ها و استهلاک بکار گرفته خواهد شد و با توجه به ماهیت غیر انتفاعی موسسه ، هیچکونه تقسیم سودی میان سهامداران صورت نمی پذیرد.

ماده23:
انحلال ، مؤسسه مطابق ماده114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع عمومی موسسین رای به انحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین موسسین و یا احدی از اعضاء موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .بدیهی است کلیه اموال و دارایی های موسسه پس از انحلال و ختم تصفیه به موسسه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تعلق خواهد داشت

ماده24:
اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوری وزیر وقت ورزش و جوانان حل وفصل خواهد شد و نظر داور برای طرفین لازم الاتباع میباشد.

ماده 25: عضویت
کلیه ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی و قهرمانان و دست اندرکاران ورزش کشور بنا بر تعاریف مقرر در ماده 1 اساسنامه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور که دارای شرایط ایین نامه عضویت موسسه باشند میتوانند به عضویت موسسه درامده و از مزایای ان بهره مند شوند
تبصره:ایین نامه عضویت موسسه توسط هیئت مدیره تنظیم و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید

ماده26:
در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده27:
این اساسنامه در 27 ماده و 10 تبصره در تاریخ 22/10/93 تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین رسید.
دريافت فايل
کمیته تنیس
کمیته پینگ پنگ
کمیته وزنه برداری
کمیته رسانه های ورزشی
کمیته کشتی
کمیته شنا
کمیته والیبال
کمیته بوکس
کمیته اسکی
کمیته بسکتبال
کمیته فوتبال
کمیته دو و میدانی


 

پیگیری ما در شبکه های اجتماعی
آدرس پستي: بلوار آفریقا (جردن)، خیابان انصاری (صداقت)، پلاک 6
تلفن و فکس: 26206430 021        26206440 021
داخلی 141
© کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به باشگاه پیشکسوتان ورزش ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.