1
2
3
4
5
بزرگداشت استاد پرویز زاهدی به همت کمیته پیشکسوتان رسانه های ورزشی برگزار می شود.