1
2
3
4
5
هیئت اجرایی بیست و پنجمین دوره جام یونس شکوری آغاز به کار این رویداد را برنامه ریزی گرد.