1
2
3
4
5
رئیس و دبیر کمیته پیشکسوتان فدراسیون کونگ فو با قائم مقام باشگاه پیشکسوتان تشکیل جلسه دادند.