1
2
3
4
5
لطفعلی خادمی از قدیمی ترین مربیان اسکی برای عرض تسلیت در دفتر باشگاه حضور به هم رساند.