1
2
3
4
5
19 آذر ماه 1397 هتل المپیک میزبان بزرگان اسکی ایران بود.